medicomp

Randomizowany, kontrolowany placebo test Natalizumabu na nawroty stwardnienia rozsianego ad 6

Utrzymująca się progresja niepełnosprawności w ciągu dwóch lat (dwuletni pierwszorzędowy punkt końcowy) była znacznie mniej prawdopodobna w grupie leczonej natalizumabem niż w grupie placebo (ryc. 2). Po dwóch latach skumulowane prawdopodobieństwo progresji (na podstawie analizy Kaplana-Meiera) wyniosło 17% w grupie leczonej natalizumabem i 29% w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,58, przedział ufności 95%, 0,43 do 0,77; 0,001), co stanowi spadek o 12 punktów procentowych lub względny 42 procentowy spadek ry...

Podwyższone stężenia mózgu 1,4-benzodiazepin w niewydolności wątroby typu Fulminant cd

Do połączonych frakcji dodano N-Desmethyldiazepam-d 5 i diazepam-d 5 (70 ng) z czasami retencji podobnymi do standardów odpowiednio N-desmetylodiazepamu i diazepamu. Próbki te wysuszono i szczelnie zamknięto pod azotem, następnie eksponowano w 80 ° C przez jedną godzinę do 20 .l 50% (t-butylodimetylosililo) -trifluoroacetamidu w acetonitrylu. Następnie 5 .l porcji roztworu wstrzyknięto na kolumnę do chromatografii gazowej DB-1, 0,32 mm na 30 um, której temperaturę zaprogramowano na wzrost z 70 ° C do 290 ° C, najp...

Główne przyczyny śmierci w Chinach

Analiza epidemiologiczna zgonów w Chinach przeprowadzona przez He i in. (Wydanie 15 września) sugeruje zmianę w stosunku do tego w zachodnich społeczeństwach: choroby serca, rak i choroby naczyń mózgowych są teraz wymienione jako trzy najważniejsze przyczyny śmierci. Choroby dróg oddechowych są jednak wyraźnie niedostatecznie reprezentowane w raporcie ze względu na sposób klasyfikacji przyczyn śmierci. Wnioski autorów mogą utrwalać chroniczne niedostrzeganie chorób płuc i zmniejszać naciski na rządy, aby pr...

medicomp

Neurolodzy leczący byli odpowiedzialni za całą opiekę nad pacjentem, w tym za zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi i nawrotami stwardnienia rozsianego. Wizyty kliniczne co 12 tygodni obejmowały ocenę nawrotów, ocenę EDSS, testy chemiczne krwi i hematologiczne, ocenę wszelkich zdarzeń niepożądanych i badania immunogenności. Pacjenci byli również obserwowani przez neurologa leczącego podczas niezaplanowanych wizyt w ciągu 72 godzin po wystąpieniu nowych objawów, tak aby można było je ocenić pod kątem mo...

Najnowsze zdjęcia w galerii medicomp :Podwyższone stężenia mózgu 1,4-benzodiazepin w niewydolności wątroby typu Fulminant

Zwiększona aktywność układu neuroprzekaźnika kwasu .-aminomasłowego (GABA) (GABA-ergicznego) może odgrywać fundamentalną rolę w patogenezie encefalopatii wątrobowej, 1, 2 złożonego zaburzenia neuropsychiatrycznego, które komplikuje ostrą lub przewlekłą niewydolność wątroby. 3 Elektrofizjologiczne, 4 6 neurochemicznych, 7 8 9 10 11 12 i behawioralnych, 15, 6, 13 dowodów z kilku zwierzęcych modeli encefalopatii wątrobowej z powodu piorunującej niewydolności wątroby wskazuje, że głównym czynnikiem wzmacn...

Kontrolowany przez placebo test itopridu w funkcjonalnej dyspersji ad

Z tego powodu staraliśmy się zbadać skuteczność izopridu u pacjentów z dyspepsją czynnościową pod względem poprawy objawów i porównać różne dawki itopridu pod względem skuteczności i bezpieczeństwa w białej populacji. Metody
Projekt badania i populacja pacjentów
Pacjenci
Pacjenci ambulatoryjni, u których stwierdzono dyspepsję czynnościową na podstawie kryteriów rzymskich II, kwalifikowali się do badania. Funkcjonalna dyspepsja została zdiagnozowana, jeśli wystąpił uporczywy lub ...

Odważna nowa twarz czesc 4

Jednak zarówno ona jak i Butler powiedzieli, że mają nadzieję uniknąć przeszczepu mięśni twarzy. Skóra może przetrwać niedokrwienie do 13 godzin, podczas gdy mięśnie mogą przetrwać tylko około 6 godzin. Uwzględnienie mięśni przedłużyłoby operację pobrania tkanki, potencjalnie zwiększając czas trwania niedokrwienia, a także komplikowało samą operację przeszczepu, ponieważ prawdopodobnie niektóre mięśnie twarzy biorcy musiałyby zostać usunięte. Ich usunięcie z kolei znacznie utrudni późniejsz...