Randomizowany, kontrolowany placebo test Natalizumabu na nawroty stwardnienia rozsianego ad 6

Utrzymująca się progresja niepełnosprawności w ciągu dwóch lat (dwuletni pierwszorzędowy punkt końcowy) była znacznie mniej prawdopodobna w grupie leczonej natalizumabem niż w grupie placebo (ryc. 2). Po dwóch latach skumulowane prawdopodobieństwo progresji (na podstawie analizy Kaplana-Meiera) wyniosło 17% w grupie leczonej natalizumabem i 29% w grupie placebo (współczynnik ryzyka 0,58, przedział ufności 95%, 0,43 do 0,77; 0,001), co stanowi spadek o 12 punktów procentowych lub względny 42 procentowy spadek ryzyka utrzymującego się postępu niepełnospraw...

Randomizowany, kontrolowany placebo test Natalizumabu na nawroty stwardnienia rozsianego czesc 4

Przewiduje się, że roczna stopa nawrotu po roku wynosi 0,6 w przypadku natalizumabu i 0,9 w przypadku placebo. Dla rocznego wskaźnika nawrotu zastosowano test wskaźnika wiarygodności w celu określenia wymaganej wielkości próbki dla mocy 90% (n = 765), przy stosunku natalizumabu 2: do placebo. Przy założonym współczynniku rezygnacji wynoszącym 15 procent i zaokrągleniu, liczba potrzebnych pacjentów została oszacowana na 900. W celu wzmocnienia badania na dwuletni punkt końcowy progresji niepełnosprawności przyjęto, że progresja progresji na koniec dwóch la...

Adjuwant Docetaksel lub winorelbina z lub bez Trastuzumabu w przypadku raka piersi cd

Infuzję winorelbiny w 15. dniu pominięto w trzecim cyklu, aby umożliwić bezzwłoczne rozpoczęcie FEC przy pełnej dawce. Czas trwania schematu chemioterapii wynosił 18 tygodni. Kobiety, które zweryfikowały raka HER2-dodatniego, zostały losowo przydzielone do otrzymywania trastuzumabu lub nie. Dziewięć wlewów trastuzumabu podawano w odstępach jednotygodniowych; pierwszy wlew został podany pierwszego dnia pierwszego cyklu docetakselu lub winorelbiny. Pierwsza dawka wynosiła 4 mg na kilogram masy ciała, a kolejne dawki 2 mg na kilogram, podawane w okre...

Badanie Cannabidiolu na napady lekooporne w zespole Dravet

W niektórych częściach Afryki odsetek hospitalizacji z powodu zespołu nerczycowego jest 100 razy większy niż w Wielkiej Brytanii, Europie lub Stanach Zjednoczonych.1 W Demokratycznej Republice Konga zespół nerczycowy odpowiada za 38 procent przyjęć w departament nefrologii. W latach 1970., minimalna zmiana kłębuszków nerkowych reagujących na kortykosteroidy2 reprezentowała 22 procent przyjęć nerkowych. Pozostałe 78 procent składało się z różnych nieprawidłowości kłębuszkowych, takich jak amyloidoza, błonoproliferacyjne i proliferacyjne zapalenie kł...

Najnowsze zdjęcia w galerii psycholog-pila:

331#lewofloksacyna , #euromed , #nfz przeglądarka , #fanipos ulotka , #nzoz rzeszów , #olx pl gdynia , #przeglądarka nfz , #szkola rodzenia szczecin , #nfz przeglądarka skierowań , #pasy przepuklinowe ,